კლავიატურის განლაგება დროშებით

კონფიგურაციის რედაქტორში არსებობს საშუალება კლავიატურის განლაგება გამოისახოს დროშების სახით. საჭიროა დაისვას "პტიჩკა" აქ:

/desktop/mate/peripherals/keyboard/indicator/showFlags.

ეს რომ იქნას რეალიზებული, საჭიროა შეიქმნას  flags კატალოგი:

კოდი:
$ sudo mkdir /usr/share/pixmaps/flags

აქ განათავსეთ დროშების პიქტოგრამები. ისინი უნდა იყვნენ ორი ასოით გამოსახულნი, მაგ. ru.png, us.png ან ge.png.  დროშების პიქტოგრამები შესაძლებელია გადმოიქაჩოს აქედან. კომპიუტერის გადატვირთვის შემდეგ ამოცანათა პანელზე ასოების ნაცვლად გამოისახება დროშების პიქტოგრამები.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Добавьте изображение (только JPEG в формате)

↓
Ф о р у м